Suomen Taskutietokonekerhon - STaK - säännöt

Syyskokouksessa 13.10.2012 hyväksytyt säännöt.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Taskutietokonekerho - STaK.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on tarjota taskutietokoneiden käyttäjille tilaisuus keskinäiseen tietojen ja kokemusten vaihtoon ja mahdollisuus saada nopeasti tietoa alan tapahtumista ja tuoteuutuuksista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on yhteydessä muissa maissa toimiviin vastaaviin käyttäjäkerhoihin sekä alan maahantuojiin ja jälleenmyyjiin. Yhdistys tiedottaa jäsenistölleen alan tapahtumista jäsenkirjeissä, järjestää ohjelmallisia kokoontumisia ja julkaisee kerholehteä.

3. TOIMINNAN TUKEMINEN JA RAHOITUS

Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi hankkia, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä muutenkaan pyri voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkimiseen siihen osallisille.

4. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja joka maksaa voimassaolevan jäsenmaksun.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai suullisesti hallituksen puheenjohtajalle tai henkilölle, jonka hoitoon hallitus on antanut jäsenyysasiat.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti.

5. JÄSENMAKSU

Hallitus päättää jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta sekä jäsenyyden voimassaoloajasta syyskokouksen määräämissä puitteissa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kahdesta kahdeksaan (2-8) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Hallitus nimittää yhdistyksen taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä, näiden joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä, tai hallituksen erikseen valtuuttama henkilö yksin.

8. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Toiminnantarkastuksen suorittaa tilikautta edeltävässä syyskokouksessa valittu toiminnantarkastaja. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kymmenen (10) päivää ennen tilikautta seuraavaa kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on luovutettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle ennen kevätkokousta tai toimitettava lausuntonsa kevätkokoukseen.

9. YHDISTYKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena tai sähköpostitse jokaiselle jäsenelle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään toukokuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun kokouksen pitämistä koskeva vaatimus on esitetty hallituksen puheenjohtajalle.

11. SÄÄNTÖMÄÄRÄISISSÄ KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen edellyttää muutosehdotuksen hyväksymistä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden kutsussa on mainittu sääntöjen muuttamisesta ja joiden välillä on vähintään yksi kuukausi. Jälkimmäisessä kokouksessa muutosehdotus voidaan vain hyväksyä tai hylätä.

13. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen voi purkaa vain, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu. Yhdistystä ei voida purkaa, jos vähintään kolme purkamisesta päättävässä kokouksessa läsnä olevaa jäsentä haluaa jatkaa yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen tultua puretuksi sen varat on velkojen maksamisen jälkeen käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla tai jaettava tasan purkamishetkellä jäseninä olleille.